Strona główna - Wiadomości

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł przyznawane dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje, że Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz na opłaty mieszkaniowe.
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Przedmiotowe świadczenie wypłacane będzie przez tut. ośrodek pomocy społecznej po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa.
Druki wniosków o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego są do pobrania w siedzibie ośrodka pomocy lub KLIKNIJ TUTAJ

Nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Loga Programu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi ogłasza nabór uczestników do Programu
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Program współfinansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:
1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
a) o stopniu znacznym lub
b) o stopniu umiarkowanym albo
c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3) załatwianiu spraw urzędowych;
4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Celem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.
O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby zainteresowane tą formą wsparcia prosimy o wypełnienie deklaracji – karty zgłoszeniowej.
W przypadku trudności z jej wypełnieniem prosimy o kontakt telefoniczny z:
- GOPS pod numerem 76 8783021 w godz. 7-15
- e-mail :Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kartę należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi, Aleja Miła 4 lub  wysłać pocztą tradycyjną na adres :Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi Aleja Miła 4, 59-500 Złotoryja
O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.
Przewidywana liczba uczestników Programu to 20 osób, w tym:
- 8 dzieci w wieku do 16 roku życia,
- 12 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

UWAGA! Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wybrać asystenta, który będzie świadczył na jej rzecz usługi z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:
1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:
1. zaświadczenie o niekaralności;
2. pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

PLIKI DO POBRANIA:

dofinansowanie logo info

Dodatek osłonowy dla polskich rodzin

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym (weszła w życie 4 stycznia 2022 r.). Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju.

Zgodnie z ustawą dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadka dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 zł.

Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę.

Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę.

Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150/1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona jest od źródła ogrzewania, z tym że osoby ubiegające się o wyższe kwoty dodatku z uwagi na źródło ogrzewania muszą spełnić obowiązek zgłoszenia do centralnej ewidencji emisyjności budynków.


Wniosek do pobrania tutaj - wzór wniosku o dodatek osłonowy (format DOCX)


Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub 31 października 2022 r. Wnioski złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. W naszej gminie realizacją zadania zajmie się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (dział świadczeń rodzinnych) – wnioski będą przyjmowane od 11 stycznia 2022 r. Wnioski należy składać do skrzynki podawczej GOPS (na korytarzu Urzędu Gminy). Osoby mające trudności z wypełnieniem wniosku proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikiem działu świadczeń rodzinnych – nr tel. 76 8788720.

Zgodnie z zapisami ustawy wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie zrealizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100 % dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Pliki do pobrania

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Zostając Rodziną Wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka ( np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi ), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
2. Rodzinę wspierającą ustanawia Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej upoważniony przez Wójta po uzyskaniu pozytywnej opinii na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
3. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
- opiece i wychowaniu dziecka,
- prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Czytaj więcej: ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ