Strona główna - Wiadomości

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Drukuj
 
środa, 20, styczeń 2021 09:07
Poprawiono: wtorek, 18, maj 2021 07:24
Opublikowano: wtorek, 18, maj 2021 07:24

Zostając Rodziną Wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka ( np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi ), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
2. Rodzinę wspierającą ustanawia Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej upoważniony przez Wójta po uzyskaniu pozytywnej opinii na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
3. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
- opiece i wychowaniu dziecka,
- prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Osoby chętne do pełnienia funkcji Rodziny Wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi, Al. Miła 4, telefon : 76 8783-021.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.
Przeszkodą w pełnieniu funkcji Rodziny Wspierającej może być:
- problemy opiekuńczo-wychowawcze z własnymi dziećmi,
- ograniczenie lub odebranie członkowi rodziny władzy rodzicielskiej,
- niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego,
- występowanie problemu uzależnień,
- występowanie zaburzeń lub chorób psychicznych,
- karalność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

wróć na początek strony