Strona główna - Wiadomości

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o 500 +, Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny

 

Informujemy, że wnioski na wszystkie świadczenia tj.:

- świadczenia rodzinne

- świadczenie wychowawcze (500 +)

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego

- świadczenie „Dobry Start” ( 300+)

Można składać:

- OD 1 LIPCA 2018 R. DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM BANKÓW KRAJOWYCH, EMP@TII , e-PUAP

- OD 1 SIERPNIA 2018 R. W WERSJI PAPIEROWEJ OSOBIŚCIE W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTORYI.

PROSIMY I ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO SZYBKIEGO SKŁADANIA WNIOSKÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, CO BĘDZIE SKUTKOWAĆ SKRÓCENIEM TERMINU OCZEKIWANIA NA ROZPATRZENIE SPRAWY I UNIKNIĘCIEM KOLEJEK.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi. Informacje udostępnione są również na stronie internetowej Ośrodka oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o 500 +, Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny

Rokiem bazowym jest 2017 rok, zatem należy dołączyć:

  • PIT-y 11, ewentualnie PIT-y 8c, PIT-y z ZUS za 2017 r. , osoba prowadząca działalność gospodarczą na zasadach ogólnych – PIT-36 za 2017 r.

W przypadku prowadzenia działalności na ryczałcie/karcie podatkowej – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informacje odpowiednio o:

1) roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie,

2) danych podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię nazwisko nr PESEL,

3) formie opłacanego podatku,

4) wysokości przychodu,

5) stawce podatku,

6) wysokości opłaconego podatku – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
(tj.2017 r.),

  • Dokumenty potwierdzające utratę dochodu z 2017 r. tj. świadectwa pracy, umowy zlecenia/ umowy o dzieło ewentualnie zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia.
  • W przypadku podjęcia pracy (i kontunuowania jej do nadal) umowę o pracę, umowę zlecenie, ewentualnie zaświadczenie od kiedy dany członek rodziny jest zatrudniony
    z informacją na podstawie jakiej umowy jest zatrudniony (o pracę, zlecenie/o dzieło).
  • W przypadku podjęcia zatrudnienia w 2018 r. należy przedłożyć umowę (o pracę/ o dzieło/ zlecenie) i dołączyć zaświadczenie o dochodzie uzyskanym za miesiąc następnym po podjęciu zatrudnienia (druk z MOPS).
  • DOCHODY NIEPODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU (te nie wykazane w urzędzie skarbowym!) to przede wszystkim: ALIMENTY/ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, STYPENDIA, DOCHODY Z ZAGRANICY, ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE WYPŁACONE W 2017 R. – cały katalog dochodów niepodlegających opodatkowaniu jest wskazany w załączniku do wniosku.
Wykaz powyższych dokumentów jest ogólną informacją

PODCZAS  WERYFIKACJI  INDYWIDUALNEGO  WNIOSKU  MOGĄ  BYĆ  WYMAGANE INNE  DOKUMENTY  NIŻ  WYŻEJ  WYMIENIONE !!!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wnioskodawca powinien do każdego składanego wniosku dołączyć kopie dokumentów potwierdzających utratę bądź uzyskanie dochodów (tj. PIT-y, umowy o pracę, świadectwa pracy)  DOKUMENTY NIE BĘDĄ KSEROWANE.


Ważne!!!

we wniosku należy wpisać podstawowe dane takie jak:

imiona, nazwiska,  PESEL, miejsce zamieszkania, skład rodziny, numery kont bankowych